Kajasafe Oy

Pelastuslaki (379 / 2011) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407 / 2011) uudistuivat heinäkuussa 2011.

Pelastuslaki (379 / 2011) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407 / 2011) uudistuivat heinäkuussa 2011.

Uusi lainsäädäntö on velvoittanut kiinteistöjen, mm. kaikkiin kolme ja sitä useampia huoneistoja käsittävien taloyhtiöiden, omistajia laatimaan pelastussuunnitelmat 1.1.2013 mennessä. Tiesithän, että rakennuksen tai kohteen lain mukaiset pelastussuunnitelmat on päivitettävä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiseksi viimeistään 1.7.2013 mennessä! Pelastuslain 15§ mukaan: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.  Asuintalojen lisäksi pelastussuunnitelma on laadittava myös moneen muuhunkin kohteeseen, esimerkiksi:

  • yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat
  • työpaikat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
  • teollisuuden rakennukset
  • maatilat ja maatalousrakennukset, esimerkiksi navetat
  • päiväkodit
  • koulut, oppilaitokset ja muut vastaavat opetuksessa käytettävät tilat
  • sairaalat ja muut terveydenhuollon rakennukset
  • kauppakeskukset ja yli 400 m2 myymälät

Tarkemman listan kohteista löydät valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407 / 2011). Asetus pelastustoimesta 2§ mukaan: Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.